Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny
  • Pakiet onkologiczny

 ciagPOWERiUEkolor

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

 

UWAGA: Dokumenty do pobrania znajdują się na dole artykułu oraz w zakładce "Dla Pacjenta /Dokumenty do pobrania"

INFORMACJA: W zakładce "PRACA" znajdują się  do pobrania zapytania ofertowe oraz rozeznania aplikacyjne dotyczące zatrudnienia personelu Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Pabianickim Centrum Medycznym

 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pt „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach” (o numerze POWR.05.02.00-00-0106/15)

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej
to kwota 842 800,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie łódzkim w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym w szczególności osobami w wieku 65+) poprzez działanie Dziennego Domu Opieki Medycznej utworzonego w PCM Sp. z o.o. w Pabianicach oferującego kompleksowe, efektywne kosztowo, wysokiej jakości świadczenia zdrowotne.
Planowane efekty to:
1. utworzenie 10 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi
2. pozytywna ocena funkcjonowania opieki medycznej w DDOM
3. poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej pacjentów

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Grupę docelową naszego projektu stanowią:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej i/lub pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego;
  • osoby o skali poziomu samodzielności (skala Barthel) 40-65 punktów;
  • osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • osoby z grupy wiekowej 65+ zamieszkujące teren województwa łódzkiego

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pabianickim Centrum Medycznym zostanie uruchomiony 1 września 2016 r. na okres 21 miesięcy tj. do 31.05.2018 r.

UWAGA! Zmiana terminu zakończenia projektu.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pabianickim Centrum Medycznym zostanie uruchomiony 1 września 2016 r. na okres 23 miesięcy tj. do 31.07.2018 r.

Długość pobytu pacjenta ustalana będzie indywidualnie (od 30 do 120 dni roboczych)
w pierwszym miesiącu pacjenci przebywać będą przez 5 dni w tygodniu przez 8 - 10 h dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość świadczeń może być zmniejszona w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta (nie mniej jednak niż 4 h dziennie)
Pacjenci będą przyjmowani do DDOM na podstawie dokumentacji medycznej: skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzonej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel).
Uprawnionymi do wydawania w/w dokumentów są:
1. lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej – dla osób, które w ciągu 12 m-cy miały udzielone świadczenia szpitalne,
2. lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu – dla osób bezpośrednio po leczeniu szpitalnym.

Kwalifikacja zgłoszeń i ich ocena dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną.
Etapy rekrutacji:
1. Dostarczenie osobiście lub pocztą do biura projektu dokumentacji przyszłego pacjenta, w tym dokumentacji rekrutacyjnej (karta zgłoszenia zawierająca min. oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych dokumentacji medycznej, stanie zdrowia) oraz dokumentacji medycznej (skierowanie i karta oceny stanu klinicznego) – dokumenty może dostarczyć rodzina/opiekun oprawny lub pacjent.
2. Ocena spełnienia przez przyszłego pacjenta warunków formalnych dokonywana będzie na bieżąco-ok 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku uchybień, braków będzie istniała miała możliwość uzupełnienia dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych.
3. Rozpatrzenie dostarczonej dokumentacji i wyników badań przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi w ciągu ok. 4 dni roboczych akceptacji dokumentacji formalnej.
4. O przyjęciu do DDOM będziemy informować telefonicznie/mailowo/lub osobiście w Biurze Projektu w ciągu ok. 2 dni roboczych od kwalifikacji
5. Podpisanie przez pacjenta umowy i Regulaminu pobytu w DDOM nastąpi ok 3 dni robocze od powiadomienia o przyjęciu.

Biuro Projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej mieści się na IV piętrze budynku głównego 1A Pabianickiego Centrum Medycznego, ul. Jana Pawła II 68 – sekretariat Oddziału Rehabilitacyjnego.

Telefony kontaktowe:

  • Pracownik ds. rekrutacji i administracji Projektu: 42 22 53 540/ 662 098 343
  • Biuro Projektu: 42 22 53 722

O terminach prac Komisji Rekrutacyjnej będziemy na bieżąco informować.
Wzory skierowań są dostępne u lekarzy POZ, lekarzy szpitalnych oraz dostępne na  naszej stronie www.pcmnzoz.pl poniżej artykułu.

Pacjenci będą przyjmowani do DDOM niezależnie od statusu zawodowego, wykształcenia, płci i rodzaju niepełnosprawności z zachowaniem RÓWNOŚCI SZANS.

Dokumenty do pobrania:

  • wzór skierowania do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach - pobierz plik
  • karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach - pobierz plik

plakat DDOM 2017