Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

komunikat 1

komunikat 2

komunikat 3

 

 Komunikat zamieszczono w dniu 29 listopada 2022 roku 


Strona 1

 

 Strona 2

 

 teleporada 1

telep 2

telep 3

telep 4

 


ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ

obraz1    

obraz2

obraz3

obraz4obraz5

obraz6

obraz7obraz8

Opublikowano dnia 08 czerwca 2021 roku


     

 

 

 

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

1. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej po podpisaniu oświadczenia (wzór oświadczenia osoby bliskiej zmarłego pacjenta jest dostępny w Składnicy akt Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.), chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia (sprawy sporne dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej w przypadku sprzeciwu, rozstrzyga Sąd).
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujących formach:
   a) do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
   b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii (kserokopii/skanu) lub wydruku,
   c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
   d) na informatycznym nośniku danych.
4. Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej jest wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej złożony przez pacjenta, osobę upoważnioną przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Przykładowy wzór wniosku jest dostępny w Składnicy akt oraz na stronie internetowej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. (pcmnzoz.pl). Wniosek należy złożyć w Składnicy akt (Dział Statystyki i Współpracy z NFZ) Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w niżej opisanych formach, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. pobiera opłatę, zgodnie z Cennikiem Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.:
    a) jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 12,96 zł,
    b) jedna strona kopii (kserokopii/skanu) albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,45 zł, 
    c) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,59 zł.
5.1. Opłata nie jest pobierana, w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
       a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
       b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, 
     c) w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta,
     d) w formie kopii, dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego, świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. 
6. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w uzgodnionym przez strony terminie, bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:
art. 26, 27, 28 ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami, art. 32b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późniejszymi zmianami

Pabianice, data obowiązywania: 14 grudnia 2022 roku

 

RECEPTY

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. przypomina, że recepty wystawione przez lekarza lub felczera nie są ważne bezterminowo.

Najczęściej ważność recepty wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji - jeśli taka została określona na recepcie. Od tej reguły są jednak wyjątki i w przypadku niektórych leków termin realizacji recept może być krótszy (np. na antybiotyki) lub dłuższy (np. na preparaty immunologiczne).

Termin realizacji wystawionych recept nie może przekroczyć:

 • antybiotyki - 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia,
 • preparaty immunologiczne - 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty wystawienia,
 • leki sprowadzane z zagranicy - 120 (stu dwudziestu) dni od daty wystawienia.

Źródło: Departament Gospodarki Lekami

Program LEKI 75+

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego).

Dla kogo bezpłatne leki?

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego.

Kto może wystawić receptę?

Receptę na bezpłatne leki z programu Leki 75+ mogą wystawić:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz wystawiajacy receptę dla siebie i swojej rodziny.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

„Wsteczne” zgłoszenie do ubezpieczenia

Osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia. Warunkiem jest „wsteczne” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego - takie zmiany zaczną obowiązywać od 12 stycznia 2017 r.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną (np. żona/mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko osoby ubezpieczonej do 26. roku życia), ale nią nie była (gdyż np. nie była zgłoszona przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny) i w momencie korzystania ze świadczeń złożyła pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń lub dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia w przypadku „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem jest dokonanie przez płatnika składek np. w przypadku pracownika przez pracodawcę, w przypadku zleceniobiorcy przez zleceniodawcę, w przypadku emeryta-rencisty przez ZUS/KRUS, zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Czas na „wsteczne” zgłoszenie to 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej albo 30 dni od poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie obowiązku poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Dodatkowo – w terminie do 90 dni od wejścia ustawy w życie – nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne (ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że każda placówka medyczna, która posiada umowę na świadczenia opieki zdrowotnej z NFZ, w przypadku niepotwierdzenia w systemie eWUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń, powinna poinformować o tym fakcie pacjenta. Jednocześnie, powinna przedstawić wynikającą z nowych przepisów możliwość „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

Zgłoszenie może dotyczyć takich osób, które w czasie korzystania ze świadczeń mogły być zgłoszone przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - spełniały przesłanki do bycia członkiem rodziny tzn.:

 • były dzieckiem własnym; dzieckiem małżonka; dzieckiem przysposobionym; wnukiem albo dzieckiem, dla którego ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18-go roku życia, a jeżeli uczy się dalej - do ukończenia 26-go roku życia; natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
 • małżonkiem,
 • wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

źródło: NFZ - Departament Spraw Świadczeniobiorców 

05.01.2017