Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

1. Pacjent po wyrażeniu zgody na leczenie szpitalne zobowiązany jest:
   1) stosować się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego w zakresie leczenia oraz organizacji Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.,
   2) przyjmować leki zgodnie z zaleceniami lekarza.
2. Pacjent pozostający w szpitalu ma obowiązek:
   1) zachowywać się kulturalnie,
   2) przebywać w przeznaczonym dla niego miejscu w czasie wizyt, badań, posiłków,
   3) nie zmieniać w szpitalu przydzielonego łóżka bez zgody personelu,
   4) dbać o higienę osobistą,
   5) nie zakłócać spokoju innym chorym oraz przestrzegać godzin ciszy nocnej,
   6) szanować mienie będące własnością Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., w czasie pobytu w szpitalu,
   7) przestrzegać zakazu używania grzałek, czajników elektrycznych innych urządzeń generujących dodatkowe koszty oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla pacjentów i personelu, za wyjątkiem ładowarek do telefonów komórkowych,
   8) nie manipulować przy aparatach i urządzeniach leczniczych,
   9) nie zanieczyszczać i nie zaśmiecać pomieszczeń Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. i otoczenia.
3. Pacjent ma obowiązek przestrzegać zakazu palenia tytoniu, posiadania otwartych źródeł ognia (zapalniczek, zapałek), spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających na terenie Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
4. Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazał do depozytu.
5. Za ww. przedmioty zatrzymane przez Pacjenta, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
6. W przypadku rażącego naruszenia powyższych zasad Pacjent może zostać obciążony kosztami oraz może być dyscyplinarnie wypisany ze szpitala, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Pacjenta.

 

Pabianice, dnia 25.05.2017r.