Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Informujemy, iż w związku z publikacją dnia 17 listopada 2016 r. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016, poz. 1860), która zgodnie z § 18 wprowadza m. in. zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1793 i 1807) uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (po okazaniu aktualnego dokumentu uprawniającego do posiadania uprawnień) od 1 stycznia 2017 r. posiadają następujące osoby:

  • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
  • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci,
  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia , u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
  • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych

Osób tych nie wpisuje się na listę oczekujących.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących , o której mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.