Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

nfz logo a kolor

Kierownik Przychodni POZ i Specjalistycznej  - mgr spec. Bożena Pawłowska 

gabinet - 142D (budynek D I piętro - Przychodnia Specjalistyczna)

tel. 42 22 53 580/ 535 008 208

Zastępca Kierownika Przychodni POZ i Specjalistycznej - Janina Augustyniak

gabinet  - 141D (budynek D I piętro - Przychodnia Specjalistyczna)

tel. 42 22 53 853


Rejestracja Ogólna oraz Punkt Kasowy (wysoki parter w Budynku 1D)

tel.  42 22 53 855

poniedziałek

700

1800

wtorek 

700

1800

środa 

700

1800

czwartek

700

1800

piątek

700

1800

UWAGA!

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE TELEFONICZNE LUB OSOBISTE POTWIERDZENIE WIZYTY.

Przyjmujemy w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie.

PESEL – TO KLUCZ DO WERYFIKACJI W SYSTEMIE NFZ
REJESTRACJA PACJENTÓW ODBYWA SIĘ PO PODANIU NUMERU PESEL, BĄDŹ OKAZANIU DOWODU TOŻSAMOŚCI

Informacje dotyczące:

Poradni Gastroenterologicznej znajdują się w zakładce ODDZIAŁY/Pabianickie Centrum Gastroenterologii

Poradni Psychologicznych dla Dorosłych i dla Dzieci w zakładce ODDZIAŁY/ Pabianickie Centrum Psychiatryczne

Zespołu Rehabilitacji Domowej w zakładce ODDZIAŁY/ Pabianickie Centrum Rehabilitacji

BEZ SKIEROWANIA PRZYJMUJĄ SPECJALIŚCI:

 • ginekolog i położnik
 • dentysta
 • wenerolog
 • onkolog
 • psychiatra

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PACJENTA

POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ korzystają:

 1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi, żołnierze zastępczej służby wojskowej, cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz kombatanci,
 3. Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 4. Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 5. Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów – w zakresie przeszczepów,
 6. Kobiety w ciąży,
 7. Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 8. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 9. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 10. Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia,
  o którym mowa w art. 9a ust. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1777 z późn. zm.).

POZA KOLEJNOŚCIĄ JEDYNIE ZE ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ korzystają:

 1. Dawcy Przeszczepu.  

KORZYSTANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZPITALACH I ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH
W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ oznacza, że:

 1. Świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 2. Świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia,
 3. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 4. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych
  od dnia zgłoszenia,
 5. Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 Podstawa prawna:

       Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz.1398 z późn. zm.)

       Ustawa z dnia 01 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2134)

Pabianice, dnia 26 stycznia 2021 roku

 

BEZ SKIEROWANIA PRZYJMOWANI SĄ (po okazaniu aktualnej legitymacji):

 • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji, psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie  ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych*

  * Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

POZA KOLEJNOŚCIĄ PRZYJMOWANI SĄ także:

 • pacjenci przywożeni transportem medycznym,
 • pacjenci zgłaszający się na konsultacje z oddziałów szpitalnych,
 • pacjenci zgłaszający się na badania z zakresu medycyny pracy.

INFORMACJA DLA PACJENTA:
1. Oryginał skierowania do poradni specjalistycznej należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia rezerwacji wizyty.
2. Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

 • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych,
 • listę aktualnie przyjmowanych leków

3. W celu uzyskania świadczenia zdrowotnego osoba niepełnoletnia zgłasza się z rodzicem lub opiekunem faktycznym
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2012r nr 159 z późn. zm.)
4. Pacjenci, którzy są zainteresowani skorzystaniem z odpłatnej porady* lekarza specjalisty mogą taką poradę uzyskać po uiszczeniu w punkcie kasowym opłaty w wysokości 50 zł- opłata zgodna z "Cennikiem Pabianiciego Centrum Medycznego Sp. zo.o."

*Jeżeli w trakcie wizyty lekarz specjalista stwierdzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych zabiegów lub badań pacjent będzie musiał za te dodatkowe świadczenia zapłacić.

OBOWIĄZKI PACJENTA:
1. Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż pacjent, który nie może stawić się na umówioną wizytę bądź zrezygnował z udzielenia świadczenia, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 581) ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym lekarza bądź placówkę medyczną do której został zapisany.
Pacjent ma obowiązek powiadomić świadczeniodawcę również w przypadku gdy zaakceptuje wyznaczony pierwotnie termin. Ale w trakcie oczekiwania wystąpią okoliczności uniemożliwiające mu stawienie się na wizytę w określonym terminie.
2. Pacjenci którzy otrzymali skierowanie na badanie od specjalisty proszeni są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można zrobić w rejestracji za odpłatnością)
3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są :

 • NIP pracodawcy
 • PESEL osoby otrzymującej zwolnienie lekarskie