Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. realizuje kontrakt

z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Od 01.01.2015 r. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

 

Pakiet onkologiczny http://pakietonkologiczny.gov.pl/

 

   

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA: 

Informujemy, iż zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (po okazaniu aktualnego dokumentu uprawniającego do posiadania uprawnień) od 1 lipca 2018 r. posiadają następujące osoby:

1. Kobiety w ciąży,
2. Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
3. Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
4. Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
5. Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia.
W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

UWAGA!

Szczegóły dotyczące wszystkich zagadnień związanych z prawem do szczególnych uyprawnień znajdziecie Państwo TUTAJ

 

WAŻNE!

W celu uzyskania świadczenia zdrowotnego osoba niepełnoletnia zgłasza się na wizytę z rodzicem lub opiekunem faktycznym.

 

Program LEKI 75+

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

  • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
  • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
  • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego).

Dla kogo bezpłatne leki?

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego.

 

Kto może wystawić receptę?

Receptę na bezpłatne leki z programu Leki 75+ mogą wystawić:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarz wystawiajacy receptę dla siebie i swojej rodziny.