Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. realizuje kontrakt

z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Od 01.01.2015 r. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. realizuje program dotyczący szybkiej terapii onkologicznej.

 

Pakiet onkologiczny http://pakietonkologiczny.gov.pl/

 

   

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PACJENTA

POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ korzystają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi, żołnierze zastępczej służby wojskowej, cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz kombatanci,
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, którym ustalono procentowy uszczerbek na zdrowiu co najmniej 30%,
 • Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów – w zakresie przeszczepów,
 • Kobiety w ciąży,
 • Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

POZA KOLEJNOŚCIĄ JEDYNIE ZE ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ korzystają:

 • Dawcy Przeszczepu.

KORZYSTANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZPITALACH I ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ oznacza, że:

 1. Świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 2. Świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia,
 3. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 4. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
 5. Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 

 

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz.1510 z późn. zm.)

      Ustawa z dnia 01 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Pabianice, dnia 10 maja 2019 roku

 

UWAGA!

Szczegóły dotyczące wszystkich zagadnień związanych z prawem do szczególnych uyprawnień znajdziecie Państwo TUTAJ

 

WAŻNE!

W celu uzyskania świadczenia zdrowotnego osoba niepełnoletnia zgłasza się na wizytę z rodzicem lub opiekunem faktycznym.

 

Program LEKI 75+

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego).

Dla kogo bezpłatne leki?

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego.

 

Kto może wystawić receptę?

Receptę na bezpłatne leki z programu Leki 75+ mogą wystawić:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz wystawiajacy receptę dla siebie i swojej rodziny.