Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Transplantologia to jedna z bardziej niezwykłych dziedzin medycyny a jej historia jest przykładem niebywałego sukcesu.

Transplantacja ratuje zycie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości - dlatego należy ją poznawać i promować jej zasady.

Każdy z nas może podarować życie drugiemu człowiekowi - swojemu bliskiemu lub całkowicie obcej osobie. Mozna to zrobić za życia nie wyrażając sprzeciwu na pobranie swoich narządów po śmierci.

transplantologia

Ze strony www.poltransplant.org.pl można pobrać OŚWIADCZENIE WOLI.

Można również spisać je na zwykłej kartce - wówczas powinno ono zawierać: imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, datę, podpis oraz oczywiście zdanie - "Wyrażam zgodę na pobranie narządów po śmierci".

Organizacją zajmującą się koordynacją przeszczepiania jest Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT.

W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. działa Szpitalny koordynator do spraw transplantacji mgr Mariola Laskowska, do której zadań należą między innymi:

  • identyfikacja i kwalifikacja medyczna potencjalnych zmarłych dawców narządów,
  • rozmowa z rodziną zmarłego dawcy,
  • opieka nad potencjalnym dawcą,
  • koordynacja pobrania wielonarządowego,
  • organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie pobierania i przeszczepiania narządów od osób zmarłych dla personelu szpitala.

Możliwość pobrania ogranów do przeszczepu istnieje w każdym szpitalu, w którym jest blok operacyjny i oddział intensywnej terapii. Do tej pory w pabianickim szpitalu było troje dawców - jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Od dwojga pobrano nerki, zaś od trzeciego nerki i wątrobę. W tym przypadku jeden dawca uratował życie trzech osób.

Dawcą może zostać pacjent, u którego stwierdzono śmierć mózgu. Po wysunięciu podejrzenia zbiera się trzyosobowa komisja lekarska składająca się ze specjalistów w dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii oraz trzeciego specjalisty z dowolnej dziedziny medycyny, np. chirurgii. Przeprowadzane są dwukrotnie szczegółowe badania i próby, które mają potwierdzić śmierć mózgu i kiedy nie ma już żadnych wątpliwości, lekarze stwierdzają zgon. Powiadamiana jest rodzina a zadaniem koordynatora jest poinformowanie o możliwości pobrania narządów do przeszczepu. Zespół do spraw transplantacji pyta bliskich o zgodę na pobranie. Nie muszą tego robić, ponieważ według polskiego prawa narządy można pobrać od każdego, kto za życia nie wyraził sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów.

W Polsce pobiera się również narządy od dawców żywych. Najczęściej są to osoby z rodziny biorcy. Również bliscy i przyjaciele deklarują gotowość oddania narządu chorej osobie. Można oddać nerkę, fragment wątroby oraz szpik kostny.

Przeszczepianie narządów jest jednym z najważniejszych osiągnięć współczesnej medycyny. Dawca narządów może ocalić życie kilku chorym potrzebującym pomocy. Co 5 dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczep.