Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Dział Eksploatacji - Sekcja Zamówień Publicznych
Kierownik 
tel.: 42 22 53 828

Sekcja - tel. 42 22 53 573

Zgodnie z Art. 42  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Na naszej stronie w zakładce ZAMÓWIENIA umieszczone są również:

  • Informacje dotyczące pytań i wyjaśnień do SIWZ,
  • Modyfikacje SIWZ,
  • Informacje o środkach ochrony prawnej.

W menu po lewej stronie znajdują się odnośniki do prowadzonych oraz archiwalnych postępowań.